Skovbølgaardvej 10 vis på kort Retur
 
Ejerlav.: Skovbøl Matr. nr. 1 m.fl.
Ejendoms art: Landbrug
Ejendoms navn: Skovbølgaard
Opført: Hovedbygning opført 1758-63
Areal:.
1922: 116,59 ha, 2011: matr. 1, 73, 92, 228 - 232, ialt 119,95 ha, + Varnæs matr. 459, 4790 m2

Bemærkninger:.

Hvornår Skovbølgård er oprettet, vides ikke, men gården nævnes med sikkerhed første gang i 1523. Den ejedes da af Paul Uge, som tilhørte en gl. sønderjysk slægt, der stammede fra Uge sogn. En søn Peter Uge ejede desuden en ret stor toft i Tumbøl, som han i 1486 ”for sin faderes og søsters sjæl” skænkede Felsted kirke. Toften lå nord i byen.  

Paul Uge levede endnu i 1543, og i et skatteregister fra dette år er Skovbølgård ansat til 10 plove, en plov ca. = helbol. Foruden Skovbølgård havde han 2 gårde i Skovbøl, 3 i Bovrup, 1 i Ullerup, 1 i Broager, 2 i Mjels og 1 i Oksbøl. Han havde 2 sønner, hvor Peter overtog Skovbølgård, og Erik der overtog Avnbøllund. Peter Ucke døde omkring 1751 og efterlod sig en søn Paul Uge, som 1/6 1589 blev skudt af sin nabo Hans Blome til Ornum i Varnæs sogn.

Skovbølgård blev overtaget omkring 1700 af Friedrich v. Ahlefeld til Søgård og Gråsten. I landsmatriklen var det lille gods ansat til 5 plove. Da det kom i Ahlefeldt`ernes besiddelse, blev godset degraderet til en ladegård under Søgård, og når Friedrick Ahlefedt havde købt godset var det uden tvivl for gennem en arrondering, bedre at kunne udnytte de store godsområder som han ejede i området.

Landsbyens fællesmark:

Fællesmarken eller særmarken kaldet Bøghoved eller Bøghøj, der ligger østsydøst for landsbyen ind mod Varnæs skellet, var landsbyens fælles græsningsmark. Denne særmark er på et eller andet tidspukt, vel nok i 1600tallet blevet inddraget og underlagt det adelige gods Skovbølgård.

Ahlefeldterne ejede alt næsten alt gods i Lundtoft herred, som ikke var selveje eller lå under Tønder amt. Det betød for Felsted sogns vedkommende, at ca. 4/5 dele af alle gårdene i Felsted sogn hørte under Ahlefeldterne på Søgård.

Med overtagelsen blev en del fremmede gårde nu henlagt under Skovbølgård, der nu blev ansat til 28 5/48 plov, idet man regnede 5 mark guld på 1 plov.

Med udvidelsen af Skovbølgårds hovedgårdsmark, blev de fleste gårde blev nu gjort lige store i størrelse og afgift. Samtidig med udvidelsen blev 1 gård i Svejrup og 1 gård i Skovbøl nedlagt og flyttet ud til nord for byen. Bebyggelsen blev kaldt for Ny Skovbøl. 

Herregården Skovbølgård:

Skovbølgård er den eneste af Lundtoft herreds middelalderlige adelsgårde, der i anlæg og bygninger, til i dag har bevaret herregårdspræget. Hovedbygningen ligger midt på det store uregelmæssige middelalderlige voldsted, omgivet af vandfyldte grave og med delvis stensatte sider. Under den sidste svenskekrig ødelagdes gården omkring 1659, idet ”beboelseshuset blev omstyrtet og ladegården med tilbehør brændt og lagt i aske”.

Den derefter opførte hovedbygning beskrives i 1721 som et 18 fag lang og 3 fag bredt hus, samt et lille hus, formodentlig et forpagterhus på 6 fag lang og 3 fag bredt. Avlsbygningerne der lå vest for hovedbygningen, bestod af en stor kostald på 469 m2, samt vognlade, hestestald, tørvelade og bagehus på ialt 288 m2. Alle avlsbygninger var tækket med strå.

Den nuværende fredede hovedbygning, er opført i årene 1758 – 1763 af Justitsråd Christopher Trogilius Koch. Den statelige hovedbygning er opført i en etage, på en delvis kvadderbeklædt kælderetage. Bygningen er med saddeltag og halvt afvalmede gavle, og beklædt med tegltag Midt på bygningen er der en gennemgående toetagers midterrisalit, der er ført op i en høj trekantsfronton.Købt Ejere
Henning Ucke g. Anna Grip Jespers
Peter Ucke
Poul Ucke g. Margaretha Rathlow zu Arlewatt, 2x Margretha v. Stacken, 3x Anna Ernst Muggels dt
Peter Ucke søn d. 1551, g. Magdalena Andersen
Poul Ucke søn myrdet 1589, g. Magdalena zu Arlewatt
Enken Magdalena og sønnen Claus Ucke
ca. 1600 Gerhard Rantzau g. Emirentia Ahlefeldt - Hasselau, 2x Dorothea Rantzau Bülck
Jasper von Buchwald g. Anna Rathlow, 2x Adelheid Buchwald
Marqard Buchwald søn g. Eibe v. Thienen - Kühren
ca. 1680Oberstløjtnant Benedickt Friederik v. Ruhmohr g. Hedwig v. Baudissin
1697/1700 Grev Friedrich v. Ahlefeldt på Søgård overtager godset med tilhørende arvefæstegårde i Skovbøl og Svejrup
1708Grev Carl v. Ahlefeldt halvbroder på Søgård
1721Ahlefeldterne på Søgård med alt dets gods går konkurs 
1725Nicolai Paulsen g. 1699 i Ketting kirke med Clara Haarmann
1734Christopher Trogelius Koch g. Maria Margaretha Paulsen, 2x Itgen Modt
1775Christian Gottlieb Koch søn, der også ejer Bøjskov
1776Henning Paulsen sønnesøn af Nicolai Paulsen g. Marie Elisabeth Koch
1784Peter Aegidius  g. Anna Maria Thomsen fra Lundsgård
1796Peter Christian Aegidius søn død 1797 på Skovbølgård
1797Moderen Anna Maria Aegidius
1800Peter Christian Aegidius, bror til Peter Aegidius g. med en kusine Anna Maria Aegidius
1800Frasalg af 29 parceller, beliggende rundt om gårdens hovedmark
1822Johann Georg Kittel g. Anna Tramsen fra Flensborg
1880August Ahrend Bruhn fra Åstrupgård g. Helene Wilhelmine Petersen
1928Bestyrer Georg Ernst Bruhn
Georg Ernst Bruhn g. Elsbeth S.E. Winkelmann
1969Hans Georg Bruhn g. Margarete
2003Katja Elsbet Margarete g. Kresten MathiasenUdarbejdet dato: 24. juli 2011 af: Andreas Asmussen

Skovbølgårds våbenskjold

Hovedbygning set fra haven omkring 1910
1915
1980

 

Ladebygninger omkring 1900
Lille lade omkring 1930
Hovedbygning set fra gårdspladsen omkring 1910
Omkring 1940
2005